Groot Organisatie Advies  Copyright

Copyright 2005 door Groot Organisatie Advies Nijmegen, Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groot Organisatie Advies.

disclaimer
Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan Groot Organisatie Advies geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Groot Organisatie Advies.

Groot Organisatie Advies  Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens

De genealogische gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieël en persoonlijk gebruik. Niets mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databanken, Internet, CD/DVD of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Groot Organisatie Advies.
De op deze site aangeboden persoonsgegevens zijn bedoeld voor mensen die genealogisch onderzoek doen. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor huishoudelijke of persoonlijke doeleinden. Bij ander gebruik is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.